محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

محمد علی یزدی

همواره سرمایه گذاری کنید

زرین اقتصاد مانا

راهکار آفرین ستاره بهارستان

عرضه اولیه

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ عرضه اولیه پیزد
بورسعرضه اولیه

سومین عرضه اولیه فرابورس در بازار دوم زمان عرضه: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نماد: “پیزد” نام شرکت:مجتمع صنایع لاستیک یزد موضوع فعالیت:…